معاون نخست وزیر دولت بازديد شوراي ششمین عنصر (Changzhou) مواد تکنولوژی شرکت با مسئولیت محدود

سپتامبر 22دوم، کای کارشناسی ارشد معاون برتر از شورای دولتی بازدید عنصر ششم (Changzhou) مواد تکنولوژی شرکت با مسئولیت محدود به توسعه صنعت گرافن.

ایستگاه سوم مطالعه برتر کارشناسی ارشد کارخانه بازدید و با بیل ملکه رئیس ششمین عنصر (Changzhou) بحث جزئیات مواد تکنولوژی شرکت با مسئولیت محدود از گرافن محصولات و داد ستایش بالا برای شرکت.