بازار جهانی گرافن به 2025

بازار جهانی برای گرافن همچنان به رشد با تکنولوژی بارگیری و پیشرفت تولید سرمایه گذاری جدید و لیست عمومی از تولید کنندگان گرافن. در حال حاضر بیش از 200 شرکت تولید موتورهای مولکولی یا توسعه برنامه های کاربردی. رانده شده توسط تقاضا از بازار که در آن مواد پیشرفته مورد نیاز است، وعده گرافن به پیش افتادن از نانومواد فعلی همه به خصوص در برنامه ذخیره سازی الکترونیک و انرژی مصرفی. بازارهای دیگر تاثیر گرافن عبارتند از: هوا و فضا، خودرو، پوشش و رنگ، ارتباطات، چاپگر سه بعدی، تصفیه، سنسورهای خورشیدی، روغن و گریس.