عنصر ششم بازدید کنندگان را در نمایش پوشش اروپایی جشن می گیرد

با نمایش پوشش پوشش اروپایی نزدیک به عنصر ششم، همه بازدیدکنندگان و مشتریان را تشویق می کند تا ارزش گرافن را برای کاربردهای پوشش خود در ساختمان 7 -731 Element's 6th Element غرق کنند. ششمین عنصر با پروژه های زندگی واقعی نشان می دهد که محصولات ششم Element در پوشش ها می تواند بهبود یابد . تیم متخصص ما برای گفتگو با بازدیدکنندگان نمایش آمده است.

1.jpg