ششمین عنصر برجسته در نمایش پوشش اروپا

تکنولوژی مواد عنصر ششم (Changzhou) 4 آوریل است آماده برای پوشش اروپا نشانهفتمتا آوریل 6هفتم، 2017. با تمرکز بر حفاظت از خوردگی و پوشش رسانا الکتریکی عنصر ششم SE1132 به عنوان برتر ضد خوردگی افزودنی طولانی و حفاظت در برابر خوردگی قابل توجهی ارائه. SE1233 نوع رسانا گرافن فعال کردن مشتریان به کاهش مقدار رسانا افزودنی در حالی که حفظ خواص الکتریکی پوشش است. رنگ سبک تر است.  می آیند و ما را در طول نمایش پوشش اروپا به بحث در مورد این محصولات و همه آنچه که مربوط به استفاده از گرافن در پوشش را مشاهده کنید.