عنصر ششم تعلق می گیرد که قیمت محصولات مدال طلا در سال 2016 بین المللی نمایشگاه مواد کربن پیشرفته

عنصر ششم در سال 2016 بین المللی پیشرفته کربن مواد نمایشگاه، محصولات قیمت مدال طلا در گرافن درخواست غرفه را تعلق می گیرد.