تکنولوژی مواد ششم (Changzhou) ارائه دهنده SE1132 - افزودنی ضد خوردگی کامل در نمایش پوشش اروپایی 2017

SE1132 به خصوص برای استفاده در پوشش محافظ خوردگی برای محیط خوردگی سنگین طراحی شده است. با استفاده از SE1132، آغازگرها در افزایش مقاومت در برابر خوردگی در مقایسه با آزمون اسپری نمک، افزایش چشمگیری نشان دادند. SE1132 در حال حاضر واجد شرایط برای سیستم با توجه به 12944: 2007 بخش 5. ضخامت خشک از پوشش آغازگر معادل با سیستم های پرایمر غنی از روی (مقدار روی > 80٪). SE1132 حاوی آغازگرها در سیستم های پوشش برای برج های فولادی نیروگاه های بادی، پل های فولادی و ظروف حمل و نقل دریایی موفقیت آمیز بوده است.