ششمین عنصر (Changzhou) مواد محدود شرکت فناوری پیوست سوم گرافن بین المللی نوآوری کنفرانس (GRAPCHINA 2016)

سومین کنفرانس بین المللی گرافن نوآوری (GRAPCHINA 2016) در چینگدائو چین 22 سپتامبر برگزار شددومتا 24 سپتامبرهفتم، 2016. نمایشگاه تجاری مهم و رویداد علمی پرداختن عملی و قانونی پاسخ به ریسک سرمایه گذاری و تجاری سازی گرافن است.

عنصر ششم (Changzhou) مواد تکنولوژی شرکت با مسئولیت محدود پیوست این نمایشگاه با غرفه 54 m2، نمایش محصولات شرکت گرافن و برنامه های مرتبط با خود را. عنصر ششم زو استاد دكتر محمدعلي به عنوان مهمان ویژه به کنفرانس دعوت و استقبال ارائه شده. استاد. Roff، مشاور ویژه عنصر ششم بازدید از غرفه و بحث گرافن با بازدید کنندگان