فیزیک مدرن توسط تك لايه گرافن یون های سنگین پر انرژی تابش آسیب نشان داد

مواد مركز موسسه فیزیک مدرن، آکادمی چینی علوم مطالعه سریع یون های سنگین در تك لايه گرافن با استفاده از تحقيقات و دسترسی بسیار شارژ یون اثرات تابش بر گرافن و گرافیت بلوک اشعه آسیب آزمایش و تجزیه و تحلیل نظری به گرافن و گرافیت بلوک اشعه آسیب درجه تنوع، برای اولین بار دریافت تابش آسیب دلایل از تفاوت بین دو.