نمایش پوشش اروپایی بزرگ برای عنصر ششم

ما از تمام مشتریانی که در غرفه ما حضور داشتند تشکر می کنیم و در مورد کاربرد بالقوه گرافن در صنعت پوشش مانند ضد خوردگی، پوشش های الکتریکی، پوشش های رسانایی حرارتی بحث می کنیم

IMG_0021.JPG