گرافن برنامه بعدی را دوخته است؟

این موتورهای مولکولی مواد جادویی ممکن است به زودی مورد استفاده برای سنسور بسیار حساس پوست مصنوعی و سلامت پوشیدنی.

گرافن باریکترین در جهان و نیز سخت نانو مواد و نرخ بالای انتقال است. این ویژگی است که آن را خام مطالعه کالج امپریال لندن دوخته است. محققان در حال حاضر از طریق 3D چاپ آن را به تغییر شیمیایی پوشش تلاش.