گرافن در سنگین ضد خوردگی اقیانوس

اول باد دریایی قدرت برج پوشیده شده با پوشش های ضد خوردگی گرافن ساخته شده توسط عنصر ششم (Changzhou) مواد تکنولوژی شرکت با مسئولیت محدود در منطقه دریای Rudong برای بیش از 1 سال بوده است. نقطه عطف را در دریایی سنگین ضد خوردگی ایجاد می کند. با 1% گرافن در آستر، بیش از 2500 ساعت می توان بدست آمده در آزمون نمک اسپری که تعریف سیستم ضد خوردگی: سنگین ضد خوردگی سیستم با 70%-80% پودر روی در گذشته توسط سیستم جدید 25% جایگزین پودر با 1% روي گرافن. بیش از 50% روي پودر می تواند کاهش می یابد.