گرافن نیمه اول سیاست صنعتی حمایت در انتظار می رود برای معرفی

اطلاعات اقتصادی روزانه، اخیرا بود اطلاع مراجع از جمله "مواد سیزده پنج طرح جدید" از گرافن چندین سیاست صنعتی حمایت در انتظار می رود در میانه راه اندازی شد. این سیاست ها ترویج صنایع گرافن در کلید فن آوری هسته دوره "سیزده و پنج" را برای رسیدن به پیشرفت و صنعتی شدن سریع است. دوره "سیزده و پنج" گرافن صنایع به تدریج شکل گرافن بستر برای برق لیتیوم یون باتری الکترود مواد، بستر گرافن برای دریایی مهندسی ضد خوردگی پوشش انعطاف پذیر فیلم های گرافن الکترونیکی، گرافن های فتوالکتریک زمینه چهار خوشه های صنعتی مواد حرارتی رابط کارایی بالا, مقیاس صنعتی گسترده ای در صنعت انتظار می رود به بیش از میلیارد یوان.