2016 کنفرانس بین المللی گرافن نوآوری در Qindao چین برگزار می شود

همایش نوآوری گرافن بین المللی 2016 در چینگدائو چین در سپتامبر 22-24، در حال حاضر در سال سوم خود 2016' همایش بین المللی موتورهای مولکولی نوآوری (GRAPCHINA 2016) سالانه برگزار می شود و نمایشگاه تجاری مهم و رویداد علمی برای پرداختن به عملی و قانونی پاسخ به خطرات گرافن سرمایه گذاری و تجاری سازی است برگزار خواهد شد. آن موضوع اصلی این زمان "قدرت جدید روند جدید و توسعه جدید" است. هدف آن نشان دادن تأثیر قابل توجهی در آینده تکنولوژی در زندگی روزمره ما به روند برش لبه این پررونق گرافن صنعت جدید، برای کشف فرصت های طلایی را از موارد موفقیت موجود و سرانجام ارتقاء فرآیند تجاری سازی گرافن جهانی نشان می دهد.